GWARANCJA

 

1. Gwarant zapewnia bezpłatne usunięcie wad produktu przez cały okres trwania gwarancji .
2. Okres Gwarancji wynosi:
– 12 miesięcy dla akumulatorów
– 36 miesięcy dla akcesoriów lotniczych
– 60 miesięcy dla słuchawek lotniczych
3. Gwarant zapewnia naprawę wad uniemożliwiających prawidłową eksploatację urządzenia lub wymianę niesprawnego urządzenia na nowe, pozbawionego wad w terminie nie dłuższym niż 14 dni roboczych.
4. Po uprzednim uzgodnieniu terminu oraz miejsca odbioru (na terenie Polski) Gwarant zapewnia Reklamującemu bezpłatny odbiór reklamowanego sprzętu i transport do serwisu oraz po naprawie odesłanie do ustalonego miejsca w Polsce. Odbiór oraz wysyłka sprzętu następuje na zlecenie Gwaranta.
5. Gwarant nie odbiera przesyłek wysłanych za pobraniem.
6. Jeśli reklamowany sprzęt jest sprawny lub powstałe uszkodzenia nie podlegają gwarancji to Reklamujący może zostać obciążony kosztami serwisowymi związanymi ze sprawdzeniem urządzenia oraz transportem.
7. Gwarant nie ma obowiązku dostarczenia zastępczego sprzętu na czas trwania naprawy.
8. Okres Gwarancji ulega przedłużeniu o czas wykonania naprawy gwarancyjnej.
9. Z gwarancji wyłączone są uszkodzenia lub nieprawidłowe działanie urządzenia wynikające z:
– uszkodzenia mechanicznego lub powstałego wskutek niewłaściwego użytkowania
– dokonywania napraw w nieautoryzowanym przez GAPILOT serwisie
– modyfikacji sprzętu we własnym zakresie
– eksploatacji urządzenia w sposób niezgodny z instrukcją
10. Gwarancja nie obejmuje konserwacji przewidzianych w instrukcji obsługi, wymiany i naprawy zużywanych w sposób naturalny podzespołów oraz ich zabrudzenia.
11. Gwarancja nie obejmuje roszczeń z tytułu skutków powstałych w wyniku użytkowania niesprawnego sprzętu.
12. Gwarancja nie obejmuje roszczeń z tytułu parametrów technicznych urządzenia, o ile nie są one zgodne z podanymi przez producenta.
13. Gwarant nie odpowiada za wszelkie przypadkowe, pośrednie, specjalne szkody (włącznie z nieograniczonymi utratami zysku lub jakimikolwiek stratami finansowymi), które mogłyby powstać wskutek użycia bądź niemożności użycia sprzętu. Wyłączona jest również jakakolwiek odpowiedzialność, która mogłaby wynikać z żądań osób trzecich.
14. Odmowa wykonania przez serwis naprawy gwarancyjnej jest równoznaczna z utratą gwarancji.
15. Procedura gwarancyjna będzie rozpoczęta przez Gwaranta po uprzednim kontakcie mailowym lub telefonicznym.
16. W przesyłce z reklamowanym sprzętem powinna znaleźć się karta gwarancyjna, w przypadku sprzętu, na który karta gwarancyjna nie jest wydawana dowód zakupu.
17. Gwarancja na sprzedany towar konsumpcyjny nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową.
18. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.
19. Reklamowany sprzęt można również dostarczyć na własny koszt na adres:
GAPILOT ŁUKASZ PRĘDKI
Jeziorna 14/1
84-230 Rumia
e-mail: serwis@gapilot.eu
tel.: 889 949 950